« powrót do wersji graficznej

WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM II - WERSJA TEKSTOWA25-07-2012

 

Regulamin rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu

pt.: „Wsparcie osób z autyzmem II”

§ 1
Informacje o projekcie

 

 1. Projekt „Wsparcie osób z autyzmem II” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej PFRON lub Liderem) w partnerstwie z w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.6. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanego w partnerstwie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z następującymi Partnerami: ze Stowarzyszeniem „Krajowe Towarzystwo Autyzmu” Oddział w Szczecinie; ze Stowarzyszeniem „Krajowe Towarzystwo Autyzmu” Oddział w Lublinie; Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku; z Fundacją Synapsis w Warszawie; ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu; z Fundacją Wspólnota Nadziei w Krakowie; ze Stowarzyszeniem św. Celestyna w Mikoszowie.
 2. Adresy biur,  w których można uzyskać informacje n/t rekrutacji i realizacji projektu:
 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Lider Projektu Wydział Wdrażania Programów Unii Europejskiej; ul. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa; tel. /22/50-55-566; e-mail:bozena.sopniewska@pfron.org.pl;
 2. Stowarzyszenie „Krajowe Towarzystwo Autyzmu” Oddział w Szczecinie, ul. Montwiłła 2; 71-601 Szczecin, tel: 091) 433 64 46; e-mail:ktaszczecin@kta.szczecin.pl;
 3. Stowarzyszenie „Krajowe Towarzystwo Autyzmu” Oddział w Lublinie, ul. Męczenników Majdanka 20; 20-319 Lublin; e-mail: kta.lublin@wp.pl;
 4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, ul. Dąbroszczaków 28; 80-365 Gdańsk, tel: 0 58/ 557 53 41; e- mail:autyzm@spoa.org.pl;
 5. Fundacja Synapsis, w Warszawie, ul. Ondraszka 3; 02-085 Warszawa; tel: (022) 825-86-33; e- mail:fundacja@synapsis.waw.pl;
 6. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82; 60-589 Poznań; tel: (061) 843 40 38; e-mail:biuro@pro-futuro.org;
 7. Fundacja Wspólnota Nadziei w Krakowie, ul. Krakusów 1A lok.43; 30-092 Kraków; tel. 12 378-43-58, 606 837 302; e-mail: biuro@farma.org.pl
 8. Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie 27; 51-100 Strzelin, tel: (071) 395 81 05; e-mail:sekretariat@celestyn.pl.
 9. Projekt ma charakter ponadregionalny.
 10. Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2011 r. do 30.09.2013 r.
 11. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa (PFRON).

 

 

§ 2

 Postanowienia ogóle

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników/uczestniczek oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” zwanym dalej Projektem.
 2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr  UDA-POKL.01.03.06.-00-061/011 z dnia 22 lutego 2012 r. zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na podstawie umowy partnerskiej nr 2012/02/57 z dnia 16 lutego 2012 r. zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a:
  1. Stowarzyszeniem „Krajowe Towarzystwo Autyzmu” Oddział w Szczecinie, przy ul. Montwiłła 2;
  2. Stowarzyszeniem „Krajowe Towarzystwo Autyzmu” Oddział w Lublinie, przy ul. Męczenników Majdanka 20;
  3. Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, przy ul. Dąbrowszczaków 28;
  4. Fundacją Synapsis, w Warszawie, przy ul. Ondraszka 3;
  5. Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 78/82;
  6. Fundacją Wspólnota Nadziei w Krakowie, przy ul. Krakusów 1A lok.43;
  7. Stowarzyszeniem św. Celestyna w Mikoszowie 27.
 3. Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 350 OzA (76K i 274M)
  z terenu całego kraju w okresie 01.12.2011 do 30.09.2013 poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu
  i funkcjonowaniu na rynku pracy.
 4. Informacja o projekcie będzie dostępna:
  1. na stronie internetowej projektu, na stronie internetowej projektu oraz stronach internetowych ww. Partnerów
  2. na ulotkach kolportowanych na terenie realizacji projektu,
  3. w instytucjach i urzędach świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz - na terenie województw, w których realizowany jest  projekt.
  4. na ogłoszeniach w prasie lokalnej i innych nośnikach zawarte zostaną następujące klauzule: Dla osób z autyzmem „do udziału w projekcie szczególnie zaprasza się kobiety”, oraz dla opiekunów osób z autyzmem „do udziału w projekcie szczególnie zaprasza się mężczyzn”.
 5. Rekrutacja obejmuje 4 różne ścieżki dla 4 grup Uczestników/Uczestniczek Projektu:
  1. pierwszą grupę stanowią osoby z autyzmem – łącznie 253 osoby (52K, 201M), które nie brały udziału w projektach i nie otrzymały wsparcia, które nie posiadają diagnozy funkcjonalnej, nie określono kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopienia samodzielności. Nie posiadają opracowanych Indywidualnych Ścieżek Rozwoju Aktywizacji Społecznej i Zawodowej.
  2. drugą grupę stanowią osoby z autyzmem – łącznie 97 osób (24K, 73M); które brały udziału w projekcie pilotażowym „Wsparcie osób z autyzmem” i otrzymały wsparcie, posiadają opracowane diagnozy funkcjonalne, określono kompetencje i umiejętności pracownicze oraz stopień samodzielności. Posiadają opracowane Indywidualne Ścieżki Rozwoju Aktywizacji Społecznej i Zawodowej.
  3. trzecią grupę stanowią rodzice / opiekunowie osób niepełnosprawnych, zrekrutowanych do projektu  – łącznie 350 osób (266K, 84M);
  4. czwartą grupę stanowi kadra pracująca z osobami z autyzmem– łącznie 20 osób (16K i 4M), które nie otrzymały wsparcia w projekcie pilotażowym „Wsparcie osóbz autyzmem”.

 

 

§ 3
Ogólne zasady rekrutacji

 

 1. Rekrutacja dokonywana jest na terenie województw, w których realizowany jest Projekt  (16 województw), przez pracowników merytorycznych, zatrudnionych przez Partnerów w ramach projektu.
 2. Dostęp do projektu nie będzie dla nikogo ograniczony. Osoby zainteresowane będą miały możliwość przystąpić do rekrutacji na terenie województw w których jest realizowany projekt, w dogodnej dla nich lokalizacji.
 3. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci (gender mainstreaming) przyjęta na podstawie przeprowadzonej analizy na potrzeby projektu.
 4. W celu zapewnienia równości szans osobom z autyzmem w procesie rekrutacji ulotki dostarczone zostaną do instytucji, urzędów i innych podmiotów świadczących usługi dla tej grupy i na ich rzecz.
 5. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje Partnerów i osoby odpowiedzialne za realizację projektu, do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
 6. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu prowadzi Koordynator ds. form udzielanego wsparcia ze strony każdego Partnera.
 7. Każdy Partner zobowiązany jest do prowadzenia rekrutacji zgodnie ze złożoną przez każdego Partnera deklaracją oraz harmonogramem projektu.
 8. Każdy Partner zobowiązany jest do uwzględnienia w procesie rekrutacji procentowego udziału kobiet i mężczyzn.
 9. Każdy Partner zobowiązany jest do przestrzegania w procesie rekrutacji polityki równości płci określonej w projekcie (zachowanie proporcji minimum 21% kobiet i 79% mężczyzn w rekrutowanej grupie osób z autyzmem). W rekrutowanej grupie rodziców/opiekunów zachowania proporcji minimum76% kobiet i 24 % mężczyzn.W rekrutowanej grupie pracowników organizacji zachowania proporcji minimum 80% kobiet i 20% mężczyzn.
 10. Zgodnie z harmonogramem projektu, wszystkie etapy rekrutacji do projektu zostaną zrealizowane w okresie od 01.2012 r. do 03.2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji zawiera § 4.
 11. Przystąpienie kandydata/kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

§ 4
Zasady rekrutacji/warunki uczestnictwa

 

 

 1. Dotyczy grupy osób z autyzmem.
 1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu w grupie osób z autyzmem są osoby, które w chwili przystąpienia do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:
 1. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776) z późn. zm.
 2. dostarczyć diagnozę autyzmu;
 3. być nieaktywnym zawodowo lub bezrobotnym;
 4. mieć ukończony 16 r. ż. i nieukończony 55 r. ż.
 1. W ramach projektu zostały zaplanowane 4 zamknięte etapy rekrutacji.
 2. Harmonogram projektu określa etapy rekrutacji:
 1. I etap rekrutacji będzie trwał w okresie od 01.01.2012 do 31.03.2012 r. podpisaniem 150 kontraktów udziału w projekcie.
 2. II etap rekrutacji będzie trwał w okresie od 01.04.2012 do 30.06.2012 r. podpisaniem 150 kontraktów udziału w projekcie.
 3. III etap rekrutacji będzie trwał w okresie od 01.07.2012 do 30.09.2012 r. podpisaniem 50 kontraktów udziału w projekcie
 4. IV etap rekrutacji (fakultatywny) będzie trwał w okresie od 01.10.2012 do 31.03.2013 r. podpisaniem 50 kontraktów udziału w projekcie; Etap ten został wprowadzony w związku z możliwością rezygnacji z projektu OzA ze względu na stan zdrowia, sytuację rodzinną i inne. Sporządzona zostanie lista rezerwowa potencjalnych uczestników/ek projektu.
Po każdy etapie rekrutacji zostanie sporządzony raport z jego przebiegu.
 1. Łącznie we wszystkich etapach zostanie zrekrutowanych 350 Uczestników/Uczestniczek projektu w wieku od 16 do 55 roku życia (76 K i 274 M) w tym:
 1. Stowarzyszenie KTA O/Szczecin - zrekrutuje do projektu 36 OzA (6K i 30M),
 2. Stowarzyszenie KTA O/Lublin- zrekrutuje do projektu 44 OzA (15K i 29M),
 3. SPOA Gdańsk- zrekrutuje do projektu 50 OzA (18K i 32M),
 4. Fundacja Synapsis - zrekrutuje do projektu 55 OzA (14K i 41M),
 5. Stowarzyszenie ProFUTURO - zrekrutuje do projektu 47 OzA (9K i 38M),
 6. Fundacja Wspólnota Nadziei - zrekrutuje do projektu 44 OzA (5K i 39M),
 7. Stowarzyszenie Św. Celestyna - zrekrutuje do projektu 30 OzA (2K i 28M).
 1. Za rekrutację formalną Uczestników/Uczestniczek Projektu odpowiedzialny jest zespół w składzie koordynator ds. form udzielanego wsparcia, specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami, terapeuta, psycholog u każdego Partnera.
 2. I grupa 253 osoby z autyzmem zakwalifikowane do projektu są zobowiązane:
 1. wypełnić formularz – zakres danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu);
 2. podpisać oświadczenie uczestnika (załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 lub4 do regulaminu),
 4. podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych wrażliwych (załącznik nr 5 do regulaminu);
 5. wypełnić i dostarczyć podpisany wywiad rodzinny dla OzA (załącznik nr 6 do regulaminu).
 6. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie (zał. nr 7 do regulaminu).
 1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest dostarczyć (oprócz wyżej wymienionych dokumentów) kserokopię dowodu osobistego.
 2. Wszelkie kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną wyznaczoną przez każdego Partnera imiennie.
 3. W odniesieniu do osób z autyzmem, które są ubezwłasnowolnione, wymagane jest orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu.
 4. W przypadku posiadania prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu, na dokumentach projektowych przeznaczonych dla uczestnika/uczestniczki, podpisuje się opiekun prawny, z zaznaczeniem, że działa jako opiekun prawny.
 5. W przypadku niepełnoletnich osób z autyzmem, na dokumentach projektowych podpisuje się przedstawiciel ustawowy z zaznaczeniem, że działa jako opiekun ustawowy.
 6. W przypadku, kiedy osoba z autyzmem nie rozumie tekstu czytanego lub nie umie się podpisać, jest pełnoletnia i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie, na dokumentach w jego imieniu podpisuje się opiekun faktyczny z zaznaczeniem, że działa jako opiekun faktyczny.
 7. II grupa 97 osób z autyzmem zakwalifikowane do projektu są zobowiązane:
 1. wypełnić formularz – zakres danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu);
 2. podpisać oświadczenie uczestnika (załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 lub4 do regulaminu),
 4. podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych wrażliwych (załącznik nr 5 do regulaminu);
 5. wypełnić i dostarczyć podpisany wywiad rodzinny dla OzA (załącznik nr 6 do regulaminu).
 6. Kserokopię wywiadu rodzinnego (zał. nr 6 do regulaminu) w związku z udziałem osoby z autyzmem brała udział w projekcie pilotażowym.
 7. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie (zał. nr 7 do regulaminu).

 

II.  Dotyczy grupy III opiekunów ustawowych, prawnych i faktycznych osób z autyzmem.

 

 1. Rekrutacja opiekunów ustawowych, prawnych i faktycznych będzie prowadzona analogicznie do etapów rekrutacji osób z autyzmem
 2. Łącznie zostanie zrekrutowanych 350 rodziców/ opiekunów ustawowych, prawnych i faktycznych osób niepełnosprawnych (266K, 84M) w tym:
 1. Stowarzyszenie KTA O/Szczecin - zrekrutuje do projektu 36 osób (28K i 8M)),
 2. Stowarzyszenie KTA O/Lublin- zrekrutuje do projektu 44 osób (40K i 4M)),
 3. SPOA Gdańsk- zrekrutuje do projektu 50 osób (40K i 10M),
 4. Fundacja Synapsis - zrekrutuje do projektu 55 osób (41K i 14M),
 5. Stowarzyszenie ProFUTURO - zrekrutuje do projektu 47 osób (32K i 15M),
 6. Fundacja Wspólnota Nadziei - zrekrutuje do projektu 44 osób (30K i 14M),
 7. Stowarzyszenie Św. Celestyna - zrekrutuje do projektu 30 osób (24K i 6M).
 1. Za rekrutację rodziców/ opiekunów prawnych jest zespół w składzie koordynator ds. form udzielanego wsparcia, specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami, terapeuta, psycholog.
 2. Osoby z otoczenia OzA w chwili przystępowania do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:
 1. być opiekunem ustawowym (OzA w wieku 16-18 lat)
 2. być opiekunem prawnym OzA (orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu częściowym lub całkowitym);
 3. być opiekunem faktycznym OzA, spełniając łącznie następujące warunki:
 • dana osoba sprawuje opiekę stałą nad OzA;
 • OzA wymaga takiej opieki ze względu na stan zdrowia, stan psychiczny;
 • dana osoba sprawuje opiekę bez obowiązku ustawowego.

Po każdy etapie rekrutacji zostanie sporządzony raport z jego przebiegu.

 1. Osoby spełniające ww. kryteria formalne i merytoryczne zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.
 2. Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane do:
 1. podpisania oświadczenia uczestnika (zał. nr 8 do regulaminu),
 2. wypełnienia formularza - zakres danych osobowych (zał. nr 9 do regulaminu),
 3. wypełnienia formularza zgłoszeniowego (zał. nr 10 do regulaminu), w którym zawarta będzie ankieta diagnozująca potrzeby opiekunów, ustawowych, prawnych, faktycznych na formy wsparcia przez psychologów i prawników.
 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – (zał. nr 11 do regulaminu).
 5. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie (zał. nr 12 do regulaminu), w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie.
 1. Wszelkie kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną imiennie przez każdego Partnera.
 2. Osoby odpowiedzialne za rekrutację zobowiązane są do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz przygotowania raportu podsumowującego proces rekrutacji z zachowaniem polityki bezpieczeństwa przyjętej w projekcie.

 

III.    Dotyczy grupy kadry pracującej z OzA.
 1. Nabór IV grupy docelowej (20 pracowników/pracowniczek NGO do projektu będzie zamknięty spełniających określone kryteria zawarte w „Regulaminie rekrutacji” (z uwzględnieniem podziału K/M).
 2. Do projektu zostaną zrekrutowani pracownicy następujących organizacji:
 1. KTA Szczecin – 2 osoby (1K i 1M))
 2. SPOA Gdańsk – 5 osób (2K i 3M)
 3. Fundacja Synapsis – 2 osoby (2K)
 4. ProFuturo – 2 osoby (1K i 1M)
 5. FVN – 1 osoba (1K)
 6. Stow. Św. Celestyna – (2K)
 1. I etap rekrutacji będzie trwał w okresie od 01.12.2011 do 31.12.2011 r. podpisaniem 20 kontraktów udziału w projekcie.
 2. Pracownicy/ce NGO w chwili przystępowania do projektu będzie musieli spełniać następujące warunki:
 1. być pracownikami NGO;
 2. nie brały udziału w projekcie pilotażowym i nie otrzymały wsparcia;
 3. posiadały wykształcenie wyższe psychologiczne/pedagogiczne/ pedagogika specjalna /logopedyczne.
Po każdy etapie rekrutacji zostanie sporządzony raport z jego przebiegu.

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu warunków określonych w ust. 4 niniejszego regulaminu, jest dostarczenie (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej) do biura projektu następujących dokumentów:
 1. Oświadczenia o uczestnika (załącznik nr 13 do regulaminu).
 2. Formularza - zakres danych osobowych (zał. nr 14 do regulaminu).
 3. Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 15 do regulaminu)
 4. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 16 do regulaminu).
 1. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy/uczestniczki będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.

 

 

§ 5
Kwalifikacja uczestników/uczestniczek /Warunki przyjęcia

 

 

 1. O zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do projektu będą decydowały następujące kryteria:
 1. złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów wymaganych w ramach projektu,
 2. spełnienie kryteriów wymienionych w § 4 niniejszego regulaminu.
 1. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup uczestników/uczestniczek, którzy wezmą udział w projekcie.
 2. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych.
 3. O zakwalifikowaniu do projektu kandydaci/kandydatki będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej lub w każdy inny skuteczny sposób.
 4. Po zakończeniu każdego spotkania rekrutacyjnego na bieżąco prowadzony będzie rejestr spotkań rekrutacyjnych (załącznik nr 17 do regulaminu).

   

  § 6
  Prawa uczestnika/uczestniczki projektu

 

 

 1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:
 1. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem rekrutacyjnym,
 2. Zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został/a objęty/a w realizowanym projekcie.
 3. Otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć.
 4. Otrzymania zaświadczenia, opinii ze wsparcia otrzymanego w ramach projektu.

§ 7
Obowiązki uczestnika/uczestniczki Projektu

 

Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do:

 1. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
 2. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ((w przypadku osoby, która jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, nie rozumie tekstu czytanego lub nie umie się podpisać, podpis w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub opiekun faktyczny),
 3. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował – potwierdzając własnym podpisem na liście obecności na zasadach określonych w punkcie powyżej,
 4. udział w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu projektu,
 5. weryfikacji jakościowej wzrostu wiedzy i kompetencji pracowników organizacji pozarządowych,
 6. bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział we wsparciu w ramach projektu,
 7. usprawiedliwienia wszystkich nieobecności.
czytaj więcej >>


Mapa stronytworzenie stron internetowych gorzów pozycjonowanie stron internetowych